Рифмы к слову «сака»

Морфорлогия слова - существительное неодушевленное мужского рода родительного падежа единственного числа. Рифмы к слову по частям речи:

 1. абака
 2. арака
 3. аргамака
 4. атака
 5. бака
 6. барака
 7. баскака
 8. белоказака
 9. бензобака
 10. бешбармака
 11. бивака
 12. биофака
 13. брака
 14. буерака
 15. бумагомарака
 16. вурдалака
 17. гайдамака
 18. гака
 19. гиджака
 20. грунтлака
 21. гуанако
 22. гуммилака
 23. дашнака
 1. дензнака
 2. драка
 3. задавака
 4. зевака
 5. злака
 6. знака
 7. зрака
 8. истфака
 9. како
 10. каракалпака
 11. квартиро-бивака
 12. клака
 13. контратака
 14. краплака
 15. кусаку
 16. лака
 17. лапсердака
 18. литфака
 19. ломака
 20. мака
 21. макака
 22. маслобака
 23. медфака
 1. мрака
 2. нитролака
 3. опака
 4. пака
 5. пастернака
 6. педфака
 7. писаку
 8. подсаку
 9. полубака
 10. полумрака
 11. портулака
 12. путорака
 13. рабфака
 14. рака
 15. рубака
 16. саадака
 17. сага
 18. сагайдака
 19. саго
 20. сайгака
 21. сайдака
 22. саку
 23. салака
 1. сандарака
 2. санджака
 3. скака
 4. словака
 5. служака
 6. смака
 7. собака
 8. трака
 9. триктрака
 10. физфака
 11. филфака
 12. фордыбака
 13. фрака
 14. химфака
 15. цапонлака
 16. шеллака
 17. шлака
 18. шпака
 19. юнака
 1. на-ка
 2. однако
Рифмы к однокоренным словам: